fbpx
zavolejte nám +420 792 930 903

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajů pro vybrané účely

Společnost BI Coffee s.r.o.  IČ: 07833610 se sídlem Bulharská 996/20, Vršovice, 101 00 Praha 10
(dále též jen “BI coffee“), jakožto správce osobních údajů, Vám tímto poskytuje následující informace a poučení týkající se zpracování Vašich osobních údajů, a to v souvislosti s Vaší žádostí o uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru mezi Vámi (v pozici klienta či spoluúčastníka) a společností BI coffee, jakožto Poskytovatelem úvěru (dále též jen „Smlouva“) a v souvislosti s touto Smlouvou (bude-li uzavřena). Tento dokument zároveň obsahuje znění Vašich souhlasů se zpracováním osobních údajů, které jste oprávněn společnosti BI coffee a dalším níže uvedeným správcům udělit.

Společnost BI coffee zpracovává (i bez Vašeho souhlasu) Vaše osobní údaje za následujícími účely:

Účel 1: Zpracování údajů za účelem uzavření a plnění Smlouvy a správy závazkového vztahu mezi Vámi a společností BI coffee založeného Smlouvou.

Účel 2: Zpracování údajů za účelem vymáhání pohledávek společnosti BI coffee ze Smlouvy, včetně vedení případných nalézacích, exekučních či jiných řízení zahájených v souvislosti se Smlouvou.

Za shora uvedenými účely č. 1 a 2 společnost BI coffee zpracovává Vaše následující osobní údaje:

  • identifikační osobní údaje (tj. příjmení, jméno, datum narození, adresu bydliště, číslo občanského průkazu, číslo jiného průkazu totožnosti, apod.),

  • údaje o tom, zda mezi Vámi a společností BI coffee došlo k uzavření, příp. neuzavření Smlouvy,

  • údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích, které vznikly, vzniknou, nebo mohou vzniknout vůči společnosti BI coffee v souvislosti se Smlouvou a o plnění těchto závazků z Vaší strany,

  • údaje vypovídající o zajištění Vašich závazků souvisejících se Smlouvou,

  • další údaje o Vaší osobě, které vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti, platební morálce, příjmech a výdajích, informace o komunikačních adresách, elektronickém (telefonickém) spojení, e-mailové adrese, údaje o státní příslušnosti, rodinném stavu, vyživovací povinnosti vůči dětem, zadlužení a výši výdajů a plateb, údaje o zaměstnání či jiné pracovní činnosti, o formě bydlení, dosaženém vzdělání, číslu Vašeho bankovního účtu, údaje uvedené v bankovním výpisu z Vašeho účtu, a jiné údaje, které jste sdělil či sdělíte společnosti BI coffee kdykoliv v době trvání Smlouvy či jakýchkoliv závazků vyplývajících z této Smlouvy,

Společnost BI coffee zpracovává i údaj o Vašem rodném čísle z důvodu, že je to nezbytné pro vymáhání pohledávek společnosti BI coffee ze Smlouvy a pro předcházení vzniku nesplácených pohledávek společnosti BI coffee ze Smlouvy.

Společnost BI coffee dále zpracovává Vaše osobní údaje v případech, pokud je to nezbytné pro splnění povinnosti, která je společnosti BI coffee uložena právním předpisem. 

apartmentenvelopephone-handset
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram